O autorovi

Obrazy Františka Tumpacha zaujmou výtvarnou skladbou - shlukem geometrických a lineárních tvarů, jejich bohatě členěnou drúzou ve zvláštním imaginárním prostoru. Plátna připomínají fantastické, záhadné krajiny i tajemná, snová města. V náznaku se objevuje reálné členění krajiny na zem a oblohu, pole a pláně, jsou patrné i architektonické motivy městských staveb či siluety venkovských stavení. Působivost malířského vidění Františka Tumpacha spočívá v naprosté otevřenosti jeho děl vůči vnímání a senzibilitě diváka; ponechává na jeho představivosti a volbě, v jaké rovině, smyslové, emocionální, estetické či racionální, se s jeho malbami ztotožní.

Dominantní v tvorbě Františka Tumpacha je však vnitřní výtvarná vize, kterou skutečné a konkrétní prvky pouze prostupují nebo jsou jejím prvotním impulsem. To ona  hloubkou a intenzitou určuje, že se v malbách vynořují jakési, dosud nepoznané nebo jen tušené živoucí síly, děje a procesy, které se projevují v energické výtvarné skladbě tvarů a rychlém rytmu jejich proměn. Barevně dynamické kompozice obrazů Františka Tumpacha obsahují myšlenkový a výtvarný středobod, ke kterému autor dospívá vysloveně vlastní, originální malířskou cestou. V zobrazené mnohosti projevů našeho světa a v jeho nejrozmanitějších fasetách, zachycuje na plátnech nehmotný, universální řád, onu jistotu bytí, ve které se odehrává životem člověka nesouměřitelný, odvěký rytmus proměn nejen lidské, ale zejména přírodní, krajinné a vesmírné existence.

Jakkoliv je obsahové zaměření pro autora důležité, vyjadřuje ho specifickými vizuálními prostředky malby, originálním stylem, jenž je nezaměnitelný svojí bytostnou výtvarnou kulturou. Jejím primárním základem je téměř geometrizovaná plocha či ploška vytvořená barevným dotekem, tahem špachtle, nástroje, který je pro autora nanejvýš charakteristický. František Tumpach po léta nepoužívá štětce, nýbrž malířské špachtle různých šířek, jimiž dosahuje virtuózních barevných přechodů, odstínů a škál. Autorův kultivovaný a rozvinutý malířský rukopis se projevuje v nejrůznějších, skutečně bohatých barevných spojeních, v lákavých tonálních a světelných vibracích.
Obrazy Františka Tumpacha potvrzují, že “krása malby” stále existuje.

 

 

Mgr. Božena Vachudová,

vedoucí odborného úseku Galerie umění Karlovy Vary